Nieuwerbrug
Nieuws
Agenda
Toeristeninformatie
Museum Nieuwerbrug
Wie, wat, waar?
Foto's en film
Links
watermerk
Het Groot Nieuwerbrugs Lijsttrekkersdebat

Dinsdagavond 9 november 2010 was het eindelijk zo ver. Na weken van voorbereiding door het speciaal opgerichte comité lijsttrekkersdebat onder de bezielende leiding van Pepijn van de Burgt viel de sluier der geheimzinnigheid af. Gesteund door het wijkteam Werkgroep Innovatie Nieuwerbrug en meeliftend met het project “Ik hou van Nieuwerbrug” maakten bekende en minder bekende lijsttrekkers op ludieke wijze kennis met de (eigen-)aardigheden van het dorpje Nieuwerbrug. Tegelijkertijd konden de in grote getale toegestroomde aanwezigen zich een beeld vormen van het politieke klimaat en de personen achter de partijen in onze toekomstige nieuwe Groene Hart gemeente Bodegraven-Reeuwijk.

Verslag van het Groot Nieuwerbrugs Lijsttrekkersdebat 9-11-2010 in het Wierickehuis door Rosika Twiss

Opening
“Als het dorp zijn geschiedenis verliest, verliest het zijn toekomst”, met deze woorden en een steenlegging opent burgemeester J.P. Lokker de historische tentoonstelling “Ik hou van Nieuwerbrug”. Michiel van de Burgt nodigt alle toehoorders uit op 12 en 13 november weer naar het Wierickehuis te komen. De bijzondere voorwerpen en rijke geschiedenis van het dorp Nieuwerbrug maar bovenal de theatervoorstelling met authentiek filmmateriaal mogen niet gemist worden. Als u deze kans heeft laten lopen, wees dan niet getreurd begin 2011 komt een dvd uit van de film en er zijn nog andere plannen.

Na de verkiezingen is er vanaf 24 november 2010 tot en met 1 januari 2011 gelegenheid een nieuw college van Burgemeester en Wethouders te vormen. Voor de nieuwe gemeente zal slechts een burgemeester nodig zijn. In de raadsvergadering van 3 januari 2011 zal een profiel worden opgesteld waarna de sollicitatieprocedure van start zal gaan. Beide zittende burgemeesters zien deze uitdaging zeker zitten maar zullen dus geduldig moeten toezien of een van beide het wordt.

Erik-Jan Tolhoek, voorzitter WIN, opent vervolgens het debat en wenst ieder veel succes nu en straks in de verkiezingsstrijd.
Pepijn geeft een korte toelichting op de quiz-achtige wijze waarop naar het Lijsttrekkersdebat wordt toegewerkt. Het eerste deel van de avond bestaat uit een voorstelronde, taalronde, vragen over Nieuwerbrug en dan na de pauze het debat met vragen uit het publiek.

Na het voorstellen van de jury, bestaand uit Ds. Erick Versloot en Jan van de Burgt, legt Pepijn in het kort uit wat de spelregels zijn. De twee teams met elk vier lijsttrekkers gaan tegen elkaar strijden. Team 1 bestaat uit Jan Leendert van den Heuvel (SGP), Kees Oskam (CU), Robèrt Smits (GroenLinks) en Jaap Arens (Beter Bodegraven). Aan de andere zijde staat team 2, Hans Vroomen (CDA) Lizette Visscher (VVD), Jan Bouwens (PvdA) en Wendy Verkleij (Reeuwijks Belang).  Zowel burgemeester Elzinga (gemeente Reeuwijk) als burgemeester Lokker (gemeente Bodegraven) worden tot teamcaptain benoemd van resp. team 1 en team 2. Zij mogen bij diverse vragenrondes te hulp schieten en hun achterban (het publiek) inschakelen.

Voorstelronde
Iedere lijsttrekker krijgt 1 minuut de tijd om zichzelf voor te stellen en te zeggen waarom hij/zij van Nieuwerbrug houdt.
Jan Bouwens: “Nieuwerbrug doet mij denken aan Goeree-Overflakkee waar ik ben groot gebracht”.
Lizette Visscher: “Ik hou van het culinaire Nieuwerbrug met haar uitstekende restaurants”.
Wendy Verkleij: “Ik ben blij dat Nieuwerbrug bij Reeuwijk komt; samen een gemeente, samen met u”.
Robèrt Smits: “Ik ben blij met de Nieuwerbrugse tolbrug zodat je ook een korte afstand kunt fietsen …..” (om snel weer in Bodegraven te zijn of Woerden te vermijden, dat is niet helemaal duidelijk).
Kees Oskam: Mijn vader is op het Fort Wierickerschans geboren; mijn wortels liggen dus letterlijk in Nieuwerbrug”. Dit geeft meteen aan dat het Fort dus toch op Nieuwerbrugs grondgebied heeft gelegen en nog steeds ligt.
Jan Leendert van den Heuvel: “Pain et Vin is gestart met de culinaire traditie van Nieuwerbrug”.
De winnaars van deze ronde vindt u op het einde van het verslag.

De taalronde kost menig teamlid de nodige hoofdbrekens. Is het nu Weide of Wijde Wiericke. Hoeveel s-en zitten er in Bruggemeestersstraat en hoe spel je Knodse(n)burg?
Jaap Arens had duidelijk zijn huiswerk gedaan. Op onnavolgbare wijze wist hij niet alleen zijn teamleden maar alle aanwezigen uit te leggen wat een Brandschouwerij is.
De geluidsfragmenten zorgden voor de nodige hilarische momenten. Busje komt zo sloeg op de lijnbus die al jaren geleden uit ons dorpsbeeld is verdwenen. Opzij, opzij, maak plaats/ we hebben ongelooflijke haast, sloeg weer op het vele sluipverkeer. Historische en hedendaagse kennis wisselden elkaar in rap tempo af. Calimero “zij zijn groot en ik ben klein” sloot deze ronde met de nodige strafpunten af.

Wist u dat de nieuwe gemeente straks uit 10 kernen bestaat en dat Nieuwerbrug wel 20 straten telt in de bebouwde kom. Kortom ook het publiek moest hard meedenken om de beide teams aan punten te helpen.

Voordat iedereen er erg in had was het al pauze. Wat inhield dat alle aanwezigen briefjes met vragen konden inleveren voor de volgende ronde.

In de tussentijd kreeg Lijst 1 Ik hou van Nieuwerbrug de gelegenheid haar partijprogramma te promoten. Lisanne Boers deed dat met verve en maakte tegelijkertijd flink reclame voor de theatervoorstelling.

Na de ronde “Waar ligt …..” werd duidelijk dat een aantal politici nog niet helemaal wegwijs is in Nieuwerbrug. Volgens BB lijsttrekker Jaap Arens woont Cees Brouwer namelijk op het kerkhof wat de stemming in de zaal verder deed stijgen.

De vragen:
1. Vindt u dat er een nieuwe wijk moet komen terwijl veel huizen te koop staan? (vraagsteller anoniem)
Antwoord Jan Bouwens (PvdA): Ja, meer mensen betekent meer middelen dus meer woningbouw maakt nieuwe woningen goedkoper en bevordert de doorstroming.
Hans Vroomen (CDA): Ja, bouwen voor starters promoten wij in het bijzonder.
Kees Oskam (CU): Ja, maar de nadruk ligt voornamelijk op bouwen voor de lokale behoefte.
Lizette Visscher (VVD): Ja, maar niet alleen voor starters ook voor ouderen.

2. Hoe staat u tegenover een Brede School in de nieuwe gemeente en in Nieuwerbrug? (vraag gesteld door mevr. Astrid van Rooijen)
Robèrt Smits (GroenLinks): Voor de brede school zijn er uitstekende kansen in de nieuwe gemeente. Vanuit de zaal vult een GroenLinks partijgenoot aan dat overal waar een school is een brede school moet komen.
Jan Leendert van den Heuvel (SGP) benadrukt dat hij er niet voor is om beleid dat achter de tekentafel van het rijk is gemaakt zomaar los te laten op de kleine kernen. Hij vindt het belangrijk om voorzieningen te faciliteren waar de bewoners behoefte aan hebben.
Kees Oskam (CU) waarschuwt echter voor oneerlijke concurrentie met bijvoorbeeld de kinderopvang in het Wierickehuis. Hij benadrukt de clustermogelijkheden van diverse elementen waarin ook een zorgpunt en gemeenteloket kunnen bijdragen aan financiële dekking om een dergelijke behoefte realiseerbaar te maken.
Jaap Arens (BB) is groot voorstander van een Brede School waarin voor- en naschoolse opvang een feit is. 
Lizette Visscher (VVD) is ook voor het maken van een gecombineerde invulling waarbij keuzes gemaakt moeten worden.
Hans Vroomen (CDA) haalt in dit verband het BRAVO-project aan dat basisschoolkinderen laat kennismaken met sport, muziek en cultuur na schooltijd. De financiële steun voor dit project staat onder druk maar kan op de onvoorwaardelijke steun van het CDA rekenen. Samen met de WIN en bewoners is veel mogelijk en haalbaar in een dorp.
Kees Oskam (CU) licht toe dat bij het maken van keuzes bekeken wordt waar bepaalde voorzieningen mogelijk zijn, zoals ouderenwoningen in Waarder/Driebruggen gerealiseerd worden.
Jan Bouwens (PvdA) haalt als voorbeeld het vinden van een nieuwe locatie voor de huisarts aan. Daarbij benadrukt hij dat er middelen kunnen worden ingezet om de mensen naar de voorzieningen toe te brengen.
Concluderend stelt team 2 dat het niet om communiceren gaat maar er iets mee te doen.

3. In de partijprogramma’s worden mooie plannen voor jongeren en ouderen voorgespiegeld. Zojuist werd ook aangehaald dat er middelen worden ingezet om de mensen naar de voorzieningen toe te brengen. Als voorbeeld hoe het niet moet wordt de Ouderensoos in het Wierickehuis genoemd. Ouderen en minder validen moeten na afloop soms wel 2,5 tot 3 uur wachten op vervoer. Soms komen dan wel 4 regiotaxi’s tegelijk voor 4 mensen. Wat gaat u daaraan doen? (vraag gesteld door mevr. Nel Habben Jansen)
Jan Bouwens (PvdA): Om dit soort slechte afstemming in de toekomst te voorkomen zou je de communicatielijnen en afstemming moeten verbeteren en onszelf moeten afvragen of openbare aanbestedingsprocedures wel het gewenste resultaat opleveren.
Robèrt Smits (GroenLinks): Beter openbaar vervoer zou ook een oplossing kunnen bieden. De zaal reageert hier zeer verbaasd op met een “ook voor mensen met een beperking?”.
Kees Oskam (CU) stelt voor een vrijwilligersloket te openen waar mensen die anderen met de auto willen brengen en halen zich kunnen melden. In Woerden bestaat als een zg. meldingsplicht.

4. Waarom moet er een Werklint komen in het groene gebied? (vraag gesteld door de heer Broos de Groot (GroenLinks) aan PvdA)
Jan Bouwens (PvdA): In het belang van de leefbaarheid in de kern van Nieuwerbrug wil de PvdA graag de vier bedrijven die zorgen voor (verkeers-) overlast verplaatsen nabij de kern. Dit betekent namelijk behoud van werkgelegenheid en vitaliteit van de kern.
Kees van Veldhuizen, vanuit de zaal, denkt dat de bedrijven die naar het Werklint willen verplaatsen al veel te lang een worst is voorgehouden. Zijn devies luidt: “hou ze in de gaten”.

 5. Hoe snel kan het Werklint er komen?
Vanavond is op speciaal verzoek van de VVD gedeputeerde van de provincie, de heer Waterman, uitgenodigd om de wensen van de Nieuwerbrugse bevolking aan te horen en de locatie van het Werklint te bekijken.  De heer Waterman belooft dat verslag uit te brengen aan het Provinciebestuur. Hierop reageert Joke Kaptein (WIN/ondernemer) uit de zaal dat hij het mooi kan vertellen maar niets durft te beloven.
De heer Waterman reageert enigszins verbouwereerd op de “ondeugende stelling”. Hij wil graag serieus genomen worden en stelt dat als hij iets belooft het meestal wordt uitgevoerd.
Robèrt Smits en Marijke Visser (GroenLinks) zijn het ermee eens dat er bedrijven door historie gegroeid nu in de weg zitten maar zijn van mening dat deze bedrijven makkelijk naar een regionaal bedrijventerrein in Bodegraven, Waarder of Woerden kunnen verhuizen. Het Open Venster moet het open groene karakter behouden. De zaal reageert met de wedervraag of GroenLinks dan niet voor werkgelegenheid staat. GroenLinks krijgt aanbevolen het planvoorstel van de WIN eens goed door te nemen.

6. Wat gaat u aan het vele zware verkeer doen dat geen bestemming heeft in Nieuwerbrug maar nog dagelijks over de Korte Waarder dendert om de file op de A12 te ontlopen? (vraag van mevr. Greet van Elten-van den Berg)
Jaap Arens (BB): Er zijn verschillende oplossingen mogelijk: (aanpassing van) borden met alleen bestemmingsverkeer plus handhaving; snelheid beperkende voorzieningen in het wekdek aanbrengen; parallelweg langs A12 zou de beste optie zijn.
Jan Leendert van den Heuvel (SGP): Strengere (snelheids-) regels stellen en vooral handhaven is belangrijk.
Kees Oskam (CU): De instelling van de Tomtom wijzigen.

Dan volgen enkele vragen waarop met ja/nee geantwoord kan worden:
1. Doortrekken van de Molendijk: ja zegt CDA
2. Vrachtwagen parkeerplaats van Waarder naar Nieuwerbrug verbannen: PvdA Reeuwijk reageert verongelijkt: “Wij willen niet verbannen, wij zijn tegen nieuw industrieterrein in het groene venster maar voor behoud van de parkeerplaats in Waarder”.
3. Bij de T-splitsing Tolbrug/Graaf Florisweg moet een spiegel komen.
Alle partijen zijn unaniem hierin: ja.
4. Kan er weer een bus volgens lijndienst vanaf 7.00 uur gaan rijden?
Partijen zijn het erover eens dat je het kunt promoten maar de cijfers zullen beslissend zijn en de Provincie beslist uiteindelijk hierover. Nader onderzoek in de nieuwe samenwerking kan wellicht nog iets opleveren voor Nieuwerbrug.
5. Kan het aanvragen van vergunningen voor verenigingen makkelijker en goedkoper?
Ja, mensen die veel vrije tijd aan het verenigingsgebeuren besteden moet je niet afstraffen maar steunen door dit soort procedures makkelijker en goedkoper te maken, aldus Lizette Visscher (VVD).
Hans Vroomen (CDA) staat hier ook volledig achter. Verenigingen zorgen juist dat de identiteit van een dorp overeind blijft. Dus vrijwilligers moeten ook op de langere termijn ondersteund worden.
6. Als er straks een gemeente is gevormd Bodegraven-Reeuwijk hoe gaan dan de financiële verdeelsleutel eruit zien en gaan wij er dan niet enorm op achteruit?
Kees Oskam (CU) vindt de angst ongegrond. Toen Driebruggen met Reeuwijk samenging was hier ook geen sprake van. Nieuwerbrug hoeft niet bang te zijn voor het Calimero-effect, het kan zelfs positief uitpakken.
Hans Vroomen (CDA) is zich niet bewust van het maken van onderscheid (in financiële zin) richting Nieuwerbrug of andere kleine kern.
7. Tot slot vraag de heer Kees van Veldhuizen naar de mening van de partijen over het dumpen van bagger in de put van Broekhoven. Jan Bouwens (PvdA) belooft stellig dat dit niet zou gebeuren. Alle andere partijen bevestigen dit.
8. Piet Hulst voert een warm pleidooi voor de jarenlange zoektocht naar de eigen identiteit van ons dorp Nieuwerbrug. Wat zich hier vanavond heeft voltrokken heeft alles met IDENTITEIT te maken. De 10 deelgemeenten die straks allemaal iets van hun eigen dorp willen behouden, alle vrijwilligers die zich jaarlijks inzetten voor speelweek, ijsbaan en de vele verenigingen. Ook al bestaat de nieuwe gemeente straks uit 40.000 inwoners; Nieuwerbruggers mogen blijven wie ze zijn maar dat kan alleen als er ook middelen voor geboden worden.
Daarom is het nodig dat het contact tussen politiek en burgers onderhouden wordt en niet 1x per 4 jaar.
De belofte wordt gedaan het grondgebied van de Brandschouwerij maar ook de andere kernen regelmatig te komen bezoeken om de gemeenschap te stimuleren en te ondersteunen waar dit nodig is.
Met de belofte dat ook na de samenvoeging de kleine kern niet uit het oog wordt verloren, wordt de vragenronde afgesloten.

Spelleider Pepijn reikt de nodige bedankjes en “steekpenningen” uit waarna de jury de uitslag bekend maakt.  Team 2 heeft gewonnen met 19 punten, team 1 behaalde 15 punten.

Woorden van dank gaan uit naar Marco Verweij voor het verzorgen van de techniek (licht/geluid), TAP Evenementen Toine en Patrick (koffie, zaal, zitplekken), de juryleden Erick Versloot en Jan van de Burgt, gemeente Bodegraven, gemeente Reeuwijk, alle aanwezigen voor hun komst en de vrijwilligers die op welke wijze dan ook hebben meegedacht en meegeholpen aan deze avond.

Burgemeester Lokker reikt tot slot de sjaal “Dag Bodegraven” uit aan Pepijn. Alle basisschoolkinderen zullen deze sjaal binnenkort als verrassing ontvangen.

Aan de bar werd nog tot ver na middernacht nagepraat over alles wat nog niet aan de orde was gekomen. Met dank aan de politieke partijen liet ieder de (gratis) drankjes goed smaken.

Uitslag van het GNLD “Ik hou van Nieuwerbrug” zoals die na de avond bekend is gemaakt.

De winnaar van de show leek, mogelijk door goede bestudering van de tentoonstelling, Jaap Arens van Beter Bodegraven te worden met 6 punten, maar hij kreeg 2 strafpunten toebedeeld. Hij situeerde de woonplaats van mister Nieuwerbrug Cees Brouwer namelijk op het kerkhof! Op een gedeelde eerste plaats zijn nu geëindigd Robèrt Smits van GroenLinks en Jaap Arens.
Wat betreft de slagzin wedstrijd "Ik hou van Nieuwerbrug omdat...?" werd Jaap Arens door de jury unaniem tot winnaar verkozen met de zin: "De Nieuwerbrugse gemeenschap heeft al jarenlang een sterke samenhang, dat moet zo blijven." Op een goede tweede plaats eindigde:
Hans Vroomen met “Nieuwerbruggers hebben het hart op de tong liggen, daarom hou ik van Nieuwerbrug”.
Ik hou van Nieuwerbrug

Project Ik hou van Nieuwerbrug.
Debat 2006

Lijsttrekkersdebat Nieuwerbrug 2006
home | contact | sitemap | colofon

Voet Nieuwerbrug